Standardvilkår

Golli AS gir garanti på alle sine oppdrag i følge håndverkertjenesteloven (hvtjl).

Betaling:

Golli AS sender alltid fakturer i slutten av hver uke for arbeid utført i uken med betalingsfrist på 10 dager, lengre betalingsfrist må søkes om på forhand. Material er fakturert samme dag og det er kjøpt inn til hvert oppdrag. Golli AS eier alt av material til fakturaen er betalt. Golli AS benytter AutoInvoice så alle faktura er først sendt som eFaktura og hvis man ikke aksepter denne blir den sendt med epost eller i post. Vi ønsker å være miljø vennlig og unngå papir faktura.
Fakturagebyr på 45 kroner tilkommer alle fakturaer fra Golli AS.

Tilbud:

Ved akseptanse av tilbud, aksepterer kunden muligheten for avvik av det estimert opptil 15% i følge håndverkertjenesteloven (hvtjl).

Oppdraget:

Håndverkertjenesteloven inneholder regler om oppdraget i kapittel II, blant annet at tjenesteyteren skal utføre oppdraget fagmessig og ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg.

Tilleggsarbeid:

Avtale om endringer eller tilleggsarbeider bør skje skriftlig for å unngå senere konflikter.

Reklamasjon:

Dersom forbrukeren vil påberope seg forsinkelse som grunnlag for dagmulkt eller erstatning, må han reklamere innen rimelig tid, ellers tapes retten.

Det samme gjelder dersom forbrukeren vil påberope seg mangler.
Eventuell klage på oppdraget bør skje skriftlig til tjenesteyter. Tjenesteyter kan klages inn for forbrukertvistutvalget. Klagen sendes til Forbrukerrådet.

Mangel:

Mangel foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultat som forbrukeren har krav på, jf. hvtjl. § 17.

Forbrukerens krav ved mangel og forsinkelse:

Dersom det foreligger mangel, kan forbrukeren etter håndverkertjenesteloven kapittel IV på visse vilkår holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve kontrakten.

Ved forsinkelse har forbrukeren etter lovens kapittel III på visse vilkår rett til å holde igjen vederlag, fastholde avtalen eller heve kontrakten og kreve erstatning.

Holder forbrukeren tilbake for mye av vederlaget, kan tjenesteyteren kreve forsinkelsesrenter for dette beløpet.

Tjenesteyterens rettigheter:

Ved forsinket betaling eller manglende medvirkning fra forbrukeren som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren på visse vilkår stanse arbeidet, kreve erstatning, heve kontrakten for den delen av oppdraget som står igjen og kreve forsinkelsesrente,jf. hvtjl. kapittel VIII.

Ved mangel har tjenesteyteren på visse vilkår rett til å utbedre, jf. hvtjl. § 24.

Forbrukerens rett til å avbestille:

Forbrukeren har på visse vilkår rett til å avbestille tjenesten helt eller delvis, jf. hvtjl. § 39. Avbestilling vil medføre ett erstatningsansvar.

Mer info finnes blant annet på www.forbrukerradet.no og www.lovdata.no.